Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Apollo Lifestyle;

Inloggegevens
de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant
de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling plaatst;

Apollo Lifestyle
de winkel Apollo-Byoux en Giftshop, gevestigd te Elburg (8081CP) aan Jufferenstraat 33, bekend bij het KvK onder 08144456;

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en Apollo Lifestyle die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Apollo Elburg koopt;

Product
een product dat op de Website aangeboden wordt door Apollo Lifestyle

Privacy Statement
de privacyverklaring van Apollo Lifestyle, die te vinden is op de Website;

Website
de website van Apollo Lifestyle, waarop het Product wordt aangeboden;

 

Artikel 2.  Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Apollo Lifestyle op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

Apollo Lifestyle kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

 

Artikel 3.  Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Apollo Lifestyle nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

Apollo Lifestyle is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

 

Artikel 4.   Gebruik en beschikbaarheid van de Website
Apollo Lifestyle garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Apollo Lifestyle voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor is dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Apollo Lifestyle daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

Apollo Lifestyle behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

 

Artikel 5.  Prijs en betaling
De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Bij Apollo Lifestyle is betalen na levering niet mogelijk.

 

Artikel 6.  Levering
Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

 

Artikel 7.  Privacy
Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Apollo Lifestyle verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Apollo Lifestyle en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 8.  Bedenktijd en klachten
Klant heeft het recht om gedurende 7 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het retourformulier voor ontbinding zoals door Apollo Lifestyle verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Apollo Lifestyle. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen terug te sturen.

Ingeval van ontbinding zal Apollo Lifestyle het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Apollo Lifestyle is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

Verzendkosten van het product behorende bij het bestellen door Klant, worden niet terugbetaald door Apollo Lifestyle.

Klachten over het Product kunt u sturen naar info@apollo-elburg.nl Apollo Lifestyle zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 9.  Aansprakelijkheid
Apollo Lifestyle is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

Voor zover Apollo Lifestyle aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

 

Artikel 10.  Diversen
Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.